Skip to main content

O definici misií se pokoušelo mnoho teologů, největší počet definic se objevuje od 19. století, neboť je to století rozkvětu misií. Ještě než uvedu některé z těchto definic, chci upozornit, že misie není vůbec snadné specifikovat, neboť se dotýkají všech stránek života jednotlivce i celého lidstva. Gustav Warneck v 19. století definoval misie takto: „Pod křesťanskou misií rozumíme veškerou křesťanskou činnost, která je zaměřená na zakládání a zřizování křesťanské církve mezi nekřesťany. Zakládá se na pověření hlavou katolické církve a vykonávají ji poslové (apoštolové, misionáři). Svého cíle dosáhne, až její poslání nebude víc potřebné.“* V polovině 20. století uvedl Karl Hartenstein tuto definici: „Misie je poslušná služba svědectví vyznavačské církve, která se obrací k pohanskému světu, ve víře církvi a v očekávání Božího království.“* Existují také příklady ze současnosti. Ľubomír Stanček popisuje misie jako Boží dílo spásy, které se týká celého světa a dějin spásy a které se děje skrze Ježíše Krista a jeho církev v tomto světě formou evangelizace a vyučování. Začíná na místě, kde žijeme, a pokračuje stále dál, dokud evangelium nezasáhne všechny národy a dokud Ježíš Kristus nepřijde podruhé v moci a slávě.** A v dekretu druhého vatikánského koncilu O misijní činnosti církve Ad gentes je misie pojímána jako zvláštní úkol hlasatelů evangelia, kteří jsou církví posláni do celého světa, kážou evangelium a zakládají církevní obce mezi lidmi, kteří v Krista ještě nevěří (Srov. AG 6). K misijní činnosti se vyjadřuje také Kodex kanonického práva, který uvádí: „Vlastní misijní činnost, kterou církev zaštěpuje do národů nebo společenství, kde dosud není zakořeněna, uskutečňuje církev tím, že posílá hlasatele evangelia, dokud se plně neustaví nová církev, která by vlastními silami a dostatečnými prostředky mohla sama vykonávat dílo evangelizace.“ (CIC 786)

* Srov. REIFLER, H. Kresťanská misia na prelome tisícročí. In STANČEK, Ľ. a NOVÁKOVÁ, I. Misijný fenomén, s. 85–88.
** Srov. STANČEK, Ľ. a NOVÁKOVÁ, I. Misijný fenomén, s. 12.

Se svolením vyňato z NĚMCOVÁ, Marie. Evangelizace jako úkol křesťana [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/32xjav/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz