Skip to main content

Tento pojem se týká nejhlubší podstaty křesťanské víry a užívá se ve spojení s hlásáním jejích základních pravd. Pochází z řeckého slova kérysein, které znamená ohlašovat, křičet. Označuje „zvěstování“ a zároveň „to, co je zvěstováno“.* Týká se zvěstování Ježíšovy smrti a vzkříšení jako nejdůležitější spásné události pro vykoupení člověka a celého lidstva z hříchu, která je mnohokrát předpovídaná ve Starém zákoně (Srov. Iz 53; srov. též EN 27). Tato zvěst byla již v prvotní církvi základním konstitutivním prvkem křesťanství, jak to dosvědčují listy svatého apoštola Pavla: „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“ (1K 15,3–5) Kérygma je základním obsahem prvního hlásání – první etapy evangelizace. Ta je však v situaci dnešní církve často podceňovaná a některými naivně předpokládaná. První hlásání je ale důležité, neboť vede k první konverzi, rozhodnutí se pro nový způsob života s Kristem, a bez takového rozhodnutí je i jakákoliv katecheze bez žádoucího účinku. Kérygma je obsahem modlitby Vyznání víry.

* RAHNER, K., VORGRIMLER, H. Teologický slovník, s. 128.

Se svolením vyňato z NĚMCOVÁ, Marie. Evangelizace jako úkol křesťana [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/32xjav/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz