Skip to main content

O nové evangelizaci mluví už papež Pavel VI. v úvodu ke své apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi. Apeluje na důležitost evangelizace zvláště v dnešní době, kdy žijeme ve společnosti, ze které se vytrácí úcta k jakémukoliv posvátnu. Také zdůrazňuje, že evangelium Ježíše Krista je stále živé a pořád aktuální. V dnešním moderním světě tedy potřebujeme novou evangelizaci. Podmínky, v nichž žije dnešní společnost, vedou církev k revizi metod a k všemožnému hledání způsobu, jak předat modernímu člověku křesťanské poselství. Vždyť jen v něm může najít odpověď na své otázky a posilu pro svou lidskou solidaritu. Poklad víry, který církev uchovává, má předkládat lidem naší doby způsobem co nejsrozumitelnějším a nejpřesvědčivějším, a proto je tu nová evangelizace (Srov. EN 1–5). Nová evangelizace není nová ve smyslu „ta první se nepovedla, je tu druhá“, ale je „nová“ ve svém způsobu. Je nová v nadšení – křesťan, který se osobně setkal s Ježíšem, má v sobě touhu hlásat Krista druhým, aby i oni zakoušeli vztah s živým Bohem. Je nová v metodách – základní metodou, jak zvěstovat lidem Boha, je hlásání kérygmatu. To znamená hlásat lidem Boha, který miluje člověka, i přes jeho hříchy a slabosti, který z lásky poslal svého jednorozeného Syna, aby člověka spasil, a rovněž posílá svého Ducha, aby člověk mohl zakoušet plody vykoupení ve společenství církve. Je nová v prostředcích – jedná se o vhodně zvolené výrazové prostředky, pomocí kterých se předává kérygma lidem srozumitelným a moderním způsobem, například svědectví, happening, worship koncert, pantomima atd.*

* Srov. Škola evangelizace sv. Ondřeje, Nová Evangelizace; dostupné z: novaevangelizace.cz/nova-evangelizace

Se svolením vyňato z NĚMCOVÁ, Marie. Evangelizace jako úkol křesťana [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/32xjav/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz