Skip to main content

Apoštolské exhortace Evangelii nuntiandi přináší vysvětlení pojmů misie a evangelizace, chápe je do jisté míry, jako synonyma. Definuje evangelizaci jako přinášení radostné zvěsti všem společenským vrstvám a třídám, a účinkem této zvěsti pak dochází k proměně lidí samotných, a tím k vytváření nového lidstva (Srov. EN 18). Obsah zvěsti evangelizace i misií je stejný, liší se však v důrazech a metodách předávání, a to vzhledem k cílové skupině. Evangelizací, která je zde pojímána rovnou jako „nová evangelizace“, se rozumí, že je zaměřena na hlásání evangelia ve společnosti původně křesťanské a dnes sekularizované. Misie jsou představeny zase ve smyslu „ad gentes“, jsou tedy zamýšleny jako zaměřené na prostředí, ve kterém se lidé s evangeliem ještě nikdy nesetkali. V podmínkách naší společnosti je oprávněné, užívat oba termíny, neboť se zde vyskytují oblasti tradičně křesťanské s křesťanskými hodnotami, však bez aktivní víry hned vedle oblastí, které v podstatě nejsou evangeliem přímo zasažené. V dalším úhlu pohledu jsou pojmy misie a evangelizace nahlíženy jako skutečná synonyma. Uvádí se jejich širší a užší pojetí. V širším pojetí se jimi rozumí snaha o vnášení hodnot evangelia do společnosti s cílem, aby každá její oblast byla prodchnuta láskou, milosrdenstvím a smířením. Vejdou se sem tedy i všeobecnější úlohy, jako je uvádění morálních a etických principů do praxe, katecheze, obrana lidských práv a jiné. To se však může povést jen za předpokladu, že jí bude předcházet ono užší pojetí, které je zaměřeno na zvěstování osoby Ježíše Krista s cílem přijetí jeho samotného do života jako Pána a Spasitele. Neboť on sám je zdrojem a základem celé evangelní zvěsti a společnost vždy tvoří a ovlivňují lidé, kteří buď na tomto základu staví, či nikoliv.*

* Srov. BOSCH, D. J. Dynamika kresťanskej misie: dejiny a budúcnosť misijních modelov, s. 23–39.

Se svolením vyňato z NĚMCOVÁ, Marie. Evangelizace jako úkol křesťana [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/32xjav/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz