Jak to začalo?

Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ (1. Pt 1,15-16)

Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky církve (dále jen Škola Marie) je římskokatolickým formačním hnutím, ale má svoji působnost i v jiných křesťanských církvích, např. pravoslavné, evangelické, protestantské i letniční církve. Zapojeni jsou ve škole i mesiánští Židé z Izraele. Tím Škola Marie rozvíjí praktický ekumenismus a uskutečňuje Kristovu výzvu k jednotě, věrohodnosti a bohatství církve. Křesťané různých denominací tak společně můžou naslouchat Duchu Svatému, co říká konkrétně jim a co říká církvi jako celku Kristova mystického těla.

Vznik

I když myšlenka školy vznikla v myslích laických i řeholních misionářů, kteří odjížděli na misionářské kurzy na Slovensko a do Polska, „škola není dílem lidských rukou, ale jasným zásahem Boha!“ jak připomíná její zakladatele polský kapucín P. Piotr Kurkiewicz OFM Cap.

Sama Škola Marie vznikla na západní centrální Ukrajině 21.července 1998. Její patronka Panna Maria z Nazaretu, Matka církve byla škole darována při četbě dokumentu apoštolského listu Rosarium virginis Mariae Jana Pavla II.: „Procházíme-li s Marií obrazy růžence, je to jako bychom se ve „škole“ Mariině učili „číst Krista“, poznávat jeho tajemství a chápat jeho poselství.“ (RVM14) Ona je Matkou evangelizující církve a bez ní nemůžeme plně pochopit ducha nové evangelizace.“ (EG 284).

Šestiletá základní formace

Piotr Kurkiewicz viděl potřebu lidí a církve a zároveň vnímal volání Ducha svatého k evangelizaci a pastoraci v církvi i mimo církev. Navrhl spolu s vedoucími školy šestiletý koncept formace pro účastníky Školy. Šestiletý cyklus ŠKŽAE se dělí do šesti stupňů, které na sebe navazují teoretickou výukou i praktickou zkušeností v oblasti služby, budování společenství a vnitřního vztahu s Bohem.

První tři roky tvoří bytelné základy pro budoucího evangelizátora a jsou zaměřeny na zrání a růst účastníka v základních křesťanských postojích, věroučných základech a vnitřním uzdravení, na němž aktivně spolupracuje. Ústřední postavení kérygmatu s sebou nese určité charakteristiky, které jsou dnes nezbytné v každém prostředí. Je nutné, aby hlásání vyjadřovalo spásonosnou Boží lásku, jež předchází morálním či náboženským závazkům, aby nevnucovalo pravdu a odvolávalo se na svobodu, aby bylo nositelem radosti, povzbuzení, vitality a aby mělo harmonickou úplnost, která neredukuje kázání na pár poučení, jež jsou spíše filozofická než evangelní. Od hlasatele evangelia to vyžaduje, aby měl určité dispozice, které napomáhají lepšímu přijetí zvěsti: vstřícnost, otevřenost dialogu, trpělivost, srdečnou přívětivost, která neodsuzuje (srov. EG165)

Následující dva roky jsou uvedením do služby s teoretickým základem a praxí pod vedením zkušených laiků a kněží. Jedná se o dvouletou formaci, která konkrétně uvádí účastníky do témat zaměřených na službu. Poslední rok účastníka uvádí do hlubšího vztahu s Bohem za pomocí kontemplace a vnitřní modlitby praktikované církevními učiteli. jako jsou např. sv. Terezie z Avily, sv. Terezie z Lisieux, sv. František z Assisi, sv. Benedikt, Serafin Sarowský.

Co vlastně děláme

Škola Marie se evangelizaci v rámci České republiky věnuje 15 let. Nejprve se uskutečňovala v Praze. V současné době probíhá Škola Marie v Brně, v Ostravě, v Praze a v Českých Budějovicích.

Program Školy Marie se v rámci jednoho roku realizuje metodou tří víkendových setkání (podzim, zima, jaro) a jednoho desetidenního setkáním v létě. Užívají se při tom metody přednášek, společné modlitby chval, modlitba v tichu, rozjímání, adorace, přímluvná modlitba, osobní duchovní rozhovor, účast na svátostech, účast na mši svaté, účast na společenství v malých skupinkách i ve velké skupině, diskuse a vzájemné sdílení, vydávání svědectví, kreativní zážitkové aktivity, modlitba přípravného týmu za účastníky.

Na letních školách jsou účastníci vysíláni evangelizovat ve městech osobním svědectvím i slovem. Jak vyzývá církevní dokument Evangelii nuntiandy, přišel čas nasadit všechny církevní síly pro novou evangelizaci a pro misie ad gentes. Nikdo, kdo věří v Krista, nemůže se vyhnout této nejvyšší povinnosti hlásat Krista všem národům, chce-li být autentickým učedníkem Kristovým.

Součástí jsou také workshopy, koncerty křesťanské hudby, divadelních představení, metody zážitkové pedagogiky, kdy na základě účasti na určité aktivitě účastníci nabývají nových poznatků kognitivně i emocionálně. Aktivity vedou účastníky k prohloubení duchovního života, neboť jsou při nich vedeni do vztahu s Bohem. Na konci každého víkendu je rozeslání k evangelizaci do ulic. Součástí letního kurzu je také pouliční evangelizace. Důležitou metodou formace je i nabídka dobrovolné služby v kterékoliv evropské Škole Marie.

Důležitý je i program Školy Marie v rámci jednoho dne, který má svůj pevný harmonogram. Začíná se tichou modlitbou s úvodem a kurzem vnitřní modlitby, následuje snídaně, společné chvály, dvě dopolední přednášky, potom mše svatá, oběd, volný čas a odpočinek, možnost adorace, svátosti smíření, rozhovoru, přímluvné modlitby. Následuje odpolední přednáška, diskuse v malých skupinkách, večeře a modlitební večer.

V čem je to evangelizace?

Evangelizaci má dva směry: evangelizace ad intra a evangelizaci ad extra. Je tím myšleno, že vyjití ven za účelem hlásání evangelia předpokládá, že jsem sám byl zevangelizován. Kristovo poslání skutečně zní „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium, ale nejdřív se učedníci učili od svého Mistra a Pána. Škola Marie je založená na principu, že nejprve člověk musí sám poznat, naučit, zakusit, prožít – a potom může jít svědčit pravověrně ostatním. To platí zejména pro naší dobu, kdy základy víry mnohdy stojí na tradiční víře a tenkém ledě vědomostí Katechismu, Písma a liturgie.

Cílem Školy Marie, podle slov zakladatele P. Piotra Kurkiewicze je: „navrátit člověka ke Kristu. Nejvíce přicházejí lidé ze světa, kteří jsou nevěřící, neznají Ježíše, také z tradičních farností s tradiční vírou, která není živá a promyšlená. Na začátku je cílem probudit živou víru, aby člověk mohl vytvořit vztah s Ježíšem.“ V návaznosti na zakladatelova slova by se tedy dalo říct, že cílem šestiletého formačního kurzu Školy Marie je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v církvi, farnosti nebo i v různých světských sdruženích, hnutích a společenstvích.

Hlavním těžištěm formace je tedy přivést účastníky ke zralé víře a pomoci jim v nalezení jejich místa v církvi a v aktivní službě. Formovat účastníky tak, aby se z nich stali misionáři podle Ježíšových instrukcí v evangeliích: Mt 10,21–23; Lk 10,1–20. Účastníci si mají osvojit schopnost osobní modlitby, naslouchání Bohu v tichu, umění žít zdravé mezilidské vztahy a zdravý vztah k sobě. Dále se zde dbá na to, aby měli přehled v nejrůznějších otázkách víry (např. kérygma, Bible – Boží slovo, Duch svatý, křesťanská antropologie, evangelizace, témata z oblasti mezi psychologií a teologií, teologie vnitřního života atd.).

Důraz se klade také na výchovu účastníků k účasti na životě církve a farnosti a rovněž na formaci, aby získali schopnost vedení společenství, vedení modlitby ve společenství a schopnost evangelizovat lidi ve svém prostředí. Učí se zde správně užívat svá charismata a rozvíjet schopnost pouliční evangelizace.

Závěr

„„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.“ (Mk 16, 15-19).

Cílem Školy Marie je od začátku předat osobní zkušenost a následně napomoci rozvinout důvěrný učednický vztah s Bohem ve všech oblastech křesťanského života. Prvkem formace je taktéž přijímání a předávání osobního svědectví, napomáhajícího růstu víry a prohlubování společenství věřících křesťanů. Věrohodné svědectví je evangelium každodenně žité ve všech oblastech křesťanského života, nevyjímaje rodinu, práci a celou společnost. Proto je úkolem školy formovat laiky k rozličným službám v církvi jako jsou biblické hodiny, evangelizační aktivity, modlitební setkání, charitativní aktivity apod. Každý podle svého obdarování a vzdělání.

Mariánská ikona školy vystihuje identitu školy: Marie je majitelkou Školy a Duch Svatý ji řídí. Tito dva jsou centrálními prvky ikony. Hlava a ústa Marie jsou malá v porovnání s dlaněmi. Navíc jsou ústa zavřená, což znamená žít jednáním, ne myšlením, fantazírováním, nebo mluvením. Marie je oblečená do hnědé oblečení. Jedná se o barvu země, pokory, každodennosti, obvyklosti, podřízenosti, barva práce. Je to cestovní šat, ne sváteční – nejdu se jen projít. Panna Maria nestojí, ale pracuje, je na cestě. Její ruce jsou otevřené. Nedotýká se Ducha, nedrží Ho, ale dovoluje Mu jednat, dělat co chce. Duch svatý je před Marií. Maria jde tam, kam jí Duch svatý vede. Duch je nejblíže levé ruce, která značí vnitřní život – náš vztah s Duchem svatým, s Boží Trojicí. Pravá ruka ukazuje vně obrazu – „Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,1-12) – evangelizace.

Jiří Bárta

Více informací najdete na www.skolamarie.cz