Víc než místem smíření a přátelství

Přátelé Mouřence

Spolek Přátelé Mouřence byl zapsán do rejstříku Ministerstva kultury dne 27. 6. 2016 po 3 letech přípravných prací. Od začátku činnost Spolku navazoval na činnost partnerského spolku Förderkreis zur Erhaltung von Sankt Maurenzen. Tento německý spolek se v 90. letech významně zasloužil o opravu a znovuvysvěcení kostela sv. Mořice na Mouřenci, který byl domovskou farností těchto vysídlených Němců, Ti si kladli za cíl opravit tento zdevastovaný a nevyužívaný kostel, aby mohl sloužit jako místo smíření a přátelství mezi Čechy a Němci. V roce 1993 došlo na znovuvysvěcení kostela, ve kterém se při rekonstrukci odhalili krásné a umělecky hodnotné fresky a byla opravena kostnice. Pro vzdálenost a stáří členů nebyl německý spolek dlouhodobě schopen naplnit svůj ideál.

Lidé z okolí toužili, aby se Mouřenec stal skutečným místem smíření, přátelství, ale navíc také místem pro přebývání s Bohem a odpočinku. I tato spolupráce mezi dobrovolníky byla evangelizací, protože se jednalo o lidi věřící, hledající  i nedotčení vírou. V této spolupráci vznikl program, který se nažil nabídnout něco i lidem, kteří kostel běžně nenavštěvují. Jako řešení se nabízeli různé kulturní akce s duchovním podtextem. V r. 2011 se v kostele proto po dohodě s tehdejším duchovním správcem uspořádal první koncert duchovní hudby. Pro velký zájem veřejnosti následoval v listopadu r. 2012 první vzpomínkový večer s názvem Sametový Mouřenec jako připomínka sametové revoluce. V r. 2013 se podařilo získat finanční prostředky z příhraničního programu EU Ziel II., kterým se zahájil první ročník z názvem Mouřenecké léto, které spočívalo v sérii duchovních setkání, vědeckých přednášek, koncertu duchovní hudby a komentovaných prohlídek. Odezva veřejnosti byla velká.

Proč Mouřenecké léto?

Abyste mi dobře rozuměli: to, že hlásám Kristovo poselství, nepokládám si za zásluhu, za níž bych měl nárok na odměnu. Je to prostě moje povinnost, úkol, který musím splnitjinak se mnou bude zle. Jsem však hrdý na to, že sloužím Kristu jako jeho vyslanec a vůbec nic za to nechci, že se vzdávám i toho, co mi právem náleží. Na nikom tedy nejsem závislý, a přesto jsem se dobrovolně dal do služby všem, abych získal víc lidí pro Krista. Abych získal židy, vystupoval jsem mezi nimi jako žid. Mezi lidmi podřízenými Mojžíšovým zákonům jsem se i já podřizoval, i když už jimi vázán nejsem. 21 A mezi lidmi, kteří je neznají, jsem na nich ani já nikterak nelpěl. (To ovšem neznamená, že Boží zákony neuznávám; váže mě přece zákon Kristův.) Mojí snahou bylo přiblížit se ke všem na jejich vlastní úrovni, abych alespoň některé zachránil. A mou odměnou za to všechno je, že smím mít podíl na užitku, který jim mé poselství přináší.“ (1 Kor 9, 17-23)

Tato slova sv. Pavla jsou velkou inspirací pro práci na Mouřenci. A Pán se mocně oslavoval: počet dobrovolníků se rozšířil a Mouřenecké léto se postupně stalo celoročním programem, který byl čím dál bohatší. S výjimkou prvního příspěvku od příhraničního programu je činnost na Mouřenci nezávislá na finanční dotaci Církve nebo státu. Ba naopak z výnosů bylo možno pravidelně přispívat na různé dílčí opravy a údržbu.

Ve snaze konsolidovat svou činnost přes střídající duchovní správce byl v r. 2016 založen Spolek, který se souhlasem Biskupství českobudějovického dostal Mouřenec smluvně do své péče. Tím se mimo jiné rozšířili možnosti působení Spolku. Ve spolupráci s německým partnerským spolkem a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti se podařilo obnovit fasádu, německý spolek daroval lavičky na hřbitov a díky novým nadšencům, kteří se ke Spolku připojuí je postaráno i o úpravu okolí kostela a jeho vnitřní úklid. Zároveň byl péčí dobrovolníků pořízen a na internetu publikován digitalizovaný seznam hrobů i s mapkou a fotografiemi, což se stalo velmi významné jak pro potomky rodáku, tak i pro badatele.

Kromě toho probíhá i čilá a autentická přeshraniční spolupráce mezi českým a německým spolkem, která za roky přerostla z formálních pracovních vztahů v opravdová přátelství. V neposlední řadě Spolek každoročně předává štědrý dar farnosti na další zvelebovaní místa. I na německé straně je znát odklon od tradičně praktikované víry, ale Mouřenec pomáhá znovunalezení duchovních kořenů lidí, kteří odsud pocházejí, a jejich růstu.

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky se až do současnosti konají každý víkend během celého kalendářního roku, v době prázdnin několikrát týdně. Duchovní setkání, koncerty duchovní hudby a tematické akce se nabízí od jara do podzimu a rovněž o Vánocích a Silvestru. Kostel se díky několika dobrovolníkům-spolupracovníkům stal pre-evangelizačním centrem sloužícím mnoha návštěvníkům z blízkého okolí a z celé republiky. Využívá tomu nejen genius loci Mouřence, ale také naladěnost návštěvníků Šumavy na duchovno. Už to, že se mnozí z nich zde skrze například díky freskám a dalším zajímavostem kostela poprvé setkávají s dějinami spásy a úžasnou houževnatosti, kterou přináší víra. Klíčovou osobou při těchto prohlídkách je průvodce, který klade důraz na oblast víry a činí tak nenásilnou osvětu křesťanství mezi lidmi, kteří o něm mnohdy nemají ani povšechnou představu.

Výstava a přednášky

V sakristii a na empoře vzniklo i malé muzeum, které ukazuje Mouřenec tak, jak vypadal před válkou i za totality a kde jsou vystaveny i původní artefakty, které se podařilo získat. Trvalá výstava v zákristii a oratoři skrze slovo a obraz svědčí o hluboké víře a životě z víry bývalých obyvatel, ale také o lásce a smíření, které toužili přinést přeživší odsunu do tohoto zraněného kraje obnovou kostela. Jsme přesvědčeni, že je to setba, která zakoření hluboko do srdce člověka a postupně dozrává, byť v jiné oblasti.

Bohatá činnost sem přivádí i známá jména z kulturní oblasti. Volba těchto osob je důležitá, aby byla zajištěna určitá kvalita a hloubka (pre)evangelizace. V tomto ohledu je třeba zmínit například katolíka a historika uměni prof. Jana Royta, který zde každoročně přednáší a výborným způsobem propojuje umění a víru. Jiný příklad  je věřící historik prof. Petr Kubín, který velmi erudovaným způsobem dokáže hovořit o životě a kultu svatých a středověké liturgii.

Nízkoprahové bohoslužby

Rovněž počet bohoslužeb je nyní mnohem větší než jen ony dvě poutní mše svaté v devadesátých letech. I v této oblasti funguje Mouřenec jako pre-evangelizační centrum, kdy se snažíme skrze bohoslužbu propojit zájem veřejnosti o duchovní dění. V tom je ale důležitá úzká spolupráce s duchovním správcem, který se dokáže dotknout srdce lidí.

V průběhu let zde vznikly nové tradice, na nichž příchozí lpí. Například možnost o Dušičkách zapálit svíčku za své zemřelé velmi oslovuje i dnešního člověka, který s vírou nemá žádnou zkušenost. Odlehlé místo umožňuje lidem udělat si výlet a dojít k určitému usebrání. V adventu nabízí po bohoslužbě žehnání svatomouřeneckých adventních věnců, které si lidé ve velkém počtu přichází vyzvednout a dává příležitost jim připomenout smysl adventu a jeho hloubku. O silvestru se tu slaví půlnoční mše svatá, která oslovuje lidi, kteří touží uniknout hlučnému konci roku a nechají se prodchnout intimitou středověkého kostela a podobně naladěných účastníků bohoslužby. Významný je také stále vzrůstající počet křtů a svateb, které se na Mouřenci odehrávají. Svědčí o tom, že místo svou spirituální hloubkou stále lidi oslovuje.

Helena Pekárková

Více informací najdete na www.pratelemourence.cz