Proč modlitba za město?

„První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. (…) Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.“ (1 Tim 2,1-8)

V lednu 2017 jsme ve farnosti Hluboká nad Vltavou začali s Modlitbou za město.  Slova sv. Pavla jsou pro nás inspirací a hlavním důvodem i motivem pro pořádání modlitby za město. Ježíš chce zachránit všechny lidi, aby došli k poznání pravdy a my jsme Božím nástrojem a máme podíl na Jeho spasitelském díle. Vnímáme farnost jako malou rodinu v rámci Církve ve smyslu velké rodiny Božích dětí. Rodina se projevuje životodárnou lásku. I jako farnost toužíme růst a přinášet ovoce, proměňovat se a zrát ve svatosti, abychom mohli sloužit Bohu a bližním. Tím jsme pak svědectvím, světlem světa, solí země, kvasem těsta, semenem rozsévače.

Pro modlitbu za město je potřeba sestavit tým. Minimálně 2 až 3 osoby,  „neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18, 20). Charakteristika těchto lidí: evangelizační zápal, život z Božího slova a touha po učednictví.

Prorocká modlitba

Je to ryze prorocká modlitba v tom smyslu, že Bůh naším prostřednictvím zasévá semeno pravdy, které mnohdy ze známých důvodů nepřinese úrodu, jindy zase stonásobnou, šedesátinásobnou  nebo třicetinásobnou. Modlitební skupina je pod stálým Božím vedením. On je počátkem a cílem celého díla. On je Pánem Jeho výsledků.

Vnímáme Boží vedení v reflexi. Nejprve v Božím slově, které Bůh posílá při modlitbě za město. Zápis jednotlivých souřadnic nám připadá velice důležité, aby v retrospektivním pohledu zpět bylo  možné odhalit Boží vedení, povzbuzení i varování, ale i opakování. U nás se opakovaly texty o Božím zaslíbení, o nebeském Jeruzalému, ale také vykvete poušť, o putování pouští a vyjití z Egypta anebo výzva k odvrácení od model, k obrácení a opakované ujištění o Božím požehnání.

Boží vedení se také projevuje skrz reflexi o Božích znameních, například v oblasti plodů. V naší farnosti začali různými způsoby aktivněji sloužit lidé, kteří dříve neviděli, jak mají přispívat. Také jsme zaznamenali, že se do farnosti od té doby přistěhovala řada nových farníků, kteří začali tvořit aktivní jádro farnosti. Začala po nedělní mši svaté fungovat farní kavárna, která je zcela nesena laiky a rozšířil se také počet lektorů. Kromě toho vznikla v neutěšeném prostoru kolem kostela meditační zahrada s křížovou cestou. I spolupráce mezi farností a městem, která byla dobrá, se velice zkvalitnila a zintenzivnila. Nově využívají farníci možnost se přihlásit k pronesení svědectví v rámci nedělní bohoslužby. Tyto věci pak přinášejí vděčnost a povzbuzení.

Podoby modlitby za město

Rozhodli jsme se pro jedno sobotní odpoledne v měsíci. Začali jsme tichou pouliční evangelizací, kde byla možnost se procházet městem a v tichu se modlit za obyvatele, vnímat jejich potřeby. Protože jsme se od počátku setkávali s malým zájmem farníků (kromě faráře a jedné až dvou farnic se pravidelně účastnily 2 misionářky odjinud )  jsme od této podoby modlitby za město upustili. Jako další fáze jsme měli naplánované oslovování lidí na ulicích s nabídkou modlitby a pozvání na program v kostele. Tichá pouliční evangelizace se nahradila soukromou modlitbou farníků za ulice města a přilehlé obce, které je možné si vylosovat z nádoby v kostele. Za obyvatele těchto konkrétních ulic a za ty, kdo se za ně modlili, vždy zazní při nedělní bohoslužbě přímluva.

V současné době se modlitba za město koná v kostele. Setkáváme se každou druhou sobotu v měsíci v 15 hodin a sdílíme se. Poté při adoraci probíhá modlitba chval, děkovná, prosebná a přímluvná modlitba s žehnáním před svatostánkem. Kdyby se ve farnosti modlil růženec, pak by bylo možné požádat modliče, aby se modlili na úmysl města a jeho obyvatel.

Cílová skupina modlitby za město je samozřejmě široká veřejnost, ale vzhledem k plodům v naší farnosti je vidět, že Bůh ji chce nejdříve zformovat. K tomu je důležité učednictví: i když se zdá, že se každý umí modlit, přesto je potřeba se učit určité vnímavosti pro Boží vedení, empatii pro potřeby lidí ve městě, neutišitelné touze po jejich spáse a schopnosti sdílet společnou modlitbu i reflexi Božího vedení. Protože v naší farnosti dosud neexistuje modlitební společenství, s kterým by se mohlo navázat kontakt, chceme zahájit předstupeň farního modlitebního společenství skrze individuální spolča v rodinách, abychom tak připravili půdu pro Ducha svatého.

Jednoho večera se tehdy v kostele konala farní otevřená modlitební akce Nikodémova noc, při které jsme zaslechli Boží pozvání vstoupit do přímluvné modlitby za Hlubokou společně.

Závěr

„Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola (…) za učitele víry a pravdy mezi pohany.“ (1 Tim 2,1-8)

Neděláme si nárok na výsledky a úspěch. Těší nás, že si nás Hospodin vybral za spolupracovníky Ducha svatého. Radujeme se z plodů, které přináší a věříme, že připravil ještě více, což odhalí ve svůj čas. Vnímáme, že nás Ježíš ustanovil za hlasatele, apoštoly a učitele víry na Hluboké.

Hanka Kalná
Tomas van Zavrel