Jak to začalo?

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.“ (1 Tim 2, 1-7)

Vznik a charakteristika

Idea františkánské misie vznikla v mysli františkánského kněze P. Jakuba Sadílka OFM, který vnímal povolání od Boha svědčit o Něm lidem, kteří stojí mimo církev. V roce 2009 začal jako odpověď na Boží volání pro realizaci této ideje konat viditelné kroky. Poprosil o spolupráci bratry františkány, celou františkánskou rodinu a také své přátele. Tak vznikl první misijní tým, který organizoval první františkánskou misii v České republice. Později oslovovali ke spolupráci i další konkrétní lidi a společně hlásali hledajícím lidem kérygma a svědčili o své víře. Při zrodu těchto misií se inspirovali zkušeností různých evangelizačních skupin, jako jsou například Antiochie, dominikánské misie, misie Teologického konviktu nebo Chemin Neuf. Jak sám iniciátor říká, hledali „Jákobovy studně“, kde by se mohli potkat s lidmi a mluvit s nimi na místech, kde žijí. Využívali konkrétních darů, charismat a schopností, které měli členové týmu.

Koncept františkánské misie je evangelizace ad extra, vně církve, zaměřena na lidi, kteří stojí mimo Církve. Cílovou skupinou jsou lidé hledající a nepokřtění, ale také vzdálení křesťané, kteří nemají osobní vztah s Bohem. Tyto misie jsou pojaté jako jednorázová akce, která se uskutečňuje jednou za rok v některém větším českém či moravském městě. Před každou takovou akcí se žádá o dovolení města a o požehnání místních kněží i diecézního biskupa. Tento konkrétní koncept františkánských misií vznikl v České republice a doposud byl aplikovaný jen u nás. Jedná se o akci, která se dlouhodobě předem připravuje a uskuteční se během jednoho týdne. Vrcholem tohoto týdne bývá určitý centrální program, na který se zvou významné osobnosti. Celkový program zahrnuje: pouliční evangelizaci, přímluvnou modlitbu za lidi, adoraci, nejrůznější evangelizační programy, divadelní představení, koncerty, přednášky apod. Program se snaží nějakým způsobem navazovat nebo reagovat na situaci místa i místní církve. Při těchto misiích je možné oslovit lidi i skrze regionální noviny nebo na internetu, kde má františkánská misie své stránky, které mají také za cíl evangelizaci. Organizaci misie zajišťuje tým misionářů, z nichž každý má své specifické úkoly.

Cíle, obsah, formace

Cílem františkánských misií je, aby křesťané, kteří žijí svůj křesťanský život naplno ve společenství církve, svědčili o svém vztahu s Bohem lidem, kteří Boha neznají nebo s ním nemají osobní vztah. Aby se dělili s lidmi o naději, která naplňuje jejich život, aby se tak lidé setkali s Ježíšem Kristem a jeho láskou k člověku. Cílem je také, aby se o církvi nemluvilo jenom v souvislosti s tématy, která nejsou jádrem křesťanské víry, ale aby se setkali s radostnou zvěstí o Ježíši Kristu.

Františkánská misie si také klade za cíl připomenout křesťanské hodnoty, na nichž stojí evropská civilizace a jež jsou pevným základem a oporou všeobecně lidským hodnotám, jako je rodina, úcta k životu, láska, přátelství, věrnost, poctivost nebo ochota pomoci. Hodnoty, které v dnešní společnosti často chybí a jsou přehlušovány individualismem a hodnotami diktovanými módními trendy.

Tyto misie lze nazvat katolické misie, protože se při nich používá bohatá škála duchovní nabídky, kterou katolická církev nabízí: eucharistické bohoslužby, adorace Nejsvětější svátosti, modlitby růžence, přímluvná modlitba a modlitba za uzdravení, večery chval, svědectví, modlitba breviáře.

Tři pilíře, které pěstují misionáři, a také do nich uvádějí další lidi, které oslovují jsou modlitba, život ve společenství a zkušenost s Bohem. Misionáři pěstují osobní modlitbu v běžném životě, při akci se modlí ve společenství s dalšími misionáři a modlí se i za oslovené lidi, a to i po skončení misií. Modlitba tedy provází všechny fáze misie. Stejně je tomu i se společenstvím, které napřed žijí misionáři a pak do něj uvádějí další. Vše samozřejmě stojí na zkušenosti s Bohem, kterou misionáři mají, dělí se o ni s druhými a do této zkušenosti je uvádějí. Taková evangelizace se uskutečňuje, jak říká zakladatel, setkáním „od srdce k srdci“. Také se užívá služba medií, při akcích se organizují koncerty, přednášky, diskuse, modlitby, chvály, besedy, návštěvy (lidí v LDN a v různých doléčovacích zařízeních nebo domovech pro lidi na ulici), výstavy atd. Cílem je, aby se v tom všem sdělovalo základní poselství kérygmatu. Kérygma je zde základem při přednáškách v církevních i necírkevních prostorách, na školách, besedách na různých místech, modlitbách, svědectvích.

Během misií je snaha také o to, aby oslovení lidé byli následně začleněni do církevního společenství. Při uskutečňování hlavního programu jsou lidem rozdávány letáčky s kontakty na místní farnosti a na společenství v nich. Misionáři také osloveným lidem osobně doporučují některé kontaktní lidi nebo s nimi sami zůstávají v kontaktu, osobně, přes internet nebo jinak.

Tři příklady

Františkánská misie v České republice funguje od roku 2009 a uskutečňuje se vždy jeden týden v roce. Tento program se dlouhodobě předtím připravuje. Místo misie dává Duch svatý v modlitbě. Koordinaci zajišťuje Jakub Sadílek OFM se svým týmem. Při vzniku františkánské misie tvořilo její tým zhruba 40 lidí, v roce 2016 představuje zhruba kolem 80 až 100 lidí. Tento tým dnes tvoří bratři františkáni, Školské sestry sv. Františka, kněží, řeholníci a laici. Každý člen týmu se zapojuje jinou měrou. Někteří připravují misie rok předem a někteří přijedou až na samotný týden misií. Struktura týmu je stupňovitá. Existuje malý koordinační tým, dále vedoucí skupinek a v nich konkrétní misionáři a také externí spolupracovníci.

Plzeň

První františkánské misie se uskutečnily v roce 2009 v Plzni. Další v roce 2010 v Liberci. V centru města stál informační stan, kde misionáři lidem nabízeli jednotlivé části programu a mluvili s nimi o své víře. Lidé mohli navštívit také Františkovu kafírnu, tam jim byli k dispozici řeholníci i laici z týmu, návštěvníci zde mohli mluvit o svém životě. Misionáři chodili v ulicích, kde svědčili o Ježíši, modlili se za lidi, navštěvovali také školy a seniory. V kostele byla možnost přímluvné modlitby. Součástí misií bylo také divadelní představení Zraněný pastýř, v jehož závěru zazněla svědectví a modlitba spojená s přijetím Ježíše. Štafetu misií převzali farníci, někteří z nich se zapojili do duchovní adopce s modlitbou za svěřené úmysly svých spoluobčanů.

Ostrava

V roce 2011 a 2012 se františkánská misie v Ostravě. Celý týden proběhl v duchu setkávání, společných rozhovorů, naslouchání a nabídnuté pomoci. Misionáři navštěvovali domovy důchodců i léčebnu dlouhodobě nemocných a modlili se za druhé lidi. Na několika místech bylo možné navštívit večerní programy s divadlem, hudbou, mluveným slovem a pantomimou. K dalšímu kontaktu sloužily také webové stránky, kde se mohli návštěvníci dozvědět více o programu misijního týdne, zaposlouchat se do hudby či poprosit o modlitbu. Byl připraven také program pro děti. V kostele Svatého Ducha v Ostravě–Zábřehu a jeden den také v Ostravě-Přívoze byla otevřena Františkova kafírna, lidem byla nabídnuta možnost nezávazně si promluvit o křesťanské víře či o otázkách týkajících se hodnot a smyslu života, požádat o modlitbu či požehnání pro sebe, rodinu a blízké. Misionáři také připravili setkání s mladými lidmi na základních a středních školách, která se setkala s velmi pozitivní odezvou. Součástí misií byl také projekt modlitební adopce na dálku, skrze nějž měli obyvatelé Ostravy možnost napsat úmysly za sebe a své blízké s vědomím, že se za ně bude někdo modlit. Cílem bylo duchovně propojit ostravské občany.

České Budějovice

V roce 2013 se františkánské misie uskutečnily v Českých Budějovicích. Program nabídl mnoho aktivit. Do ulic vyšli většinou mladí misionáři. Bylo možné navštívit zajímavé večerní programy s divadlem, hudbou, mluveným slovem či koncert slovenské skupiny ESPÉ. Nechyběla svědectví, jejichž prostřednictvím se lidé dozvěděli více o křesťanství. K přímému kontaktu kromě misionářů v ulicích posloužil stánek setkávání u Černé věže, piknik mezi bloky na prostranství mezi vysokoškolskými kolejemi Čtyři Dvory a Františkova kafírna. Ta své dveře otevřela v Děkanství u katedrály sv. Mikuláše. Kromě bohatého výběru kávy, čajů i horké čokolády byla možnost osobního rozhovoru i nabídka duchovní literatury. Misionáři se také vydali do domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, základních, středních i vysokých škol. Téměř 80 členů misijního týmu, převážně mladých lidí z různých míst České republiky, se setkávalo s místními obyvateli přímo v ulicích a ve stánku u katedrály, dále také v nemocnicích, školách, domovech pro seniory, doléčovacích centrech pro závislé a studentských klubech a kolejích, kde uspořádali různé programy. V sobotu večer se v katedrále konalo divadelní představení italské umělkyně Martiny Cardelliové Zraněný pastýř. Mezi nejoblíbenější body programu patřil prostor modlitby a ticha v kostele Svaté rodiny.

Závěr

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“ (2 Tim 1, 6-10)

Každý člověk byl Bohem stvořen jako jedinečný a na tom, kdo jste, při misiích hodně záleží. Bůh používá charisma, které každému daroval. Ještě důležitější ale je, že víme, že jsme Božími dětmi a v tom tkví naše skutečná hodnota. Jsme stvoření k Božímu obrazu a podobě (srov. Gn 1, 26) a tedy skutečný Imago Dei. Naše identita je v Kristu a tato identita je založena na lásce, nikoli na skutcích. Výsledky misií nejsou vždy vidět.

Pro mě jsou františkánské misie vždy velkým povzbuzením, protože Pán Bůh mě při nich učí spoléhat se v radosti a jednoduchosti pouze na Jeho moc a dovoluje mi vidět zázraky, které On sám z lásky k nám koná. Tyto zkušenosti si pak odnáším do běžného života a utvářejí můj pohled na Boha, na svět i na poslání k evangelizaci.

Marie Němcová

Více informací najdete na www.frantiskanskemisie.cz