Jak to začalo?

„Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní Jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Sely a výskají z vrcholků hor. Ať vzdají čest Hospodinu, ať  Mu chvalořečí na ostrovech.“ (Iz 42, 10-12)

V roce 2020 jsem měl při jedné společné modlitbě za obrácení obyvatel naší jihočeské metropole prorocké vidění. Procházel jsem ulicemi Českých Budějovic a viděl jsem město plné do sebe zaměřených lidských bytostí, pohybujících se jako stroje, jeden vedle druhého. Nad městem byly husté mraky. Bylo nesnesitelné ovzduší, ale Bůh nemohl prorazit mraky sluncem Kristovi lásky, které zářilo nad mraky. Nemohl poslat déšť Ducha svatého, protože nikdo Hospodina o to neprosil, jako by o to město nestálo. Na různých místech se hloučky křesťanů shromáždily v modlitbě do svých uzamčených modliteben a kostelů, ale síla modliteb byla mizivá. Pro mě vidění představovalo varování, do jakého stavu se naše metropole může dostat, a připomenutí Boží touhy, že nám Hospodin chce požehnat.

V roce 2021 jsme v Pastoračním středisku přijali novou pracovnici v novém centrum pro misie a evangelizaci, Annu Houzarovou. Jí jsem svěřil organizaci prvního ekumenického letničního pouličního festivalu Wake-Up České Budějovice. Po ní pak štafetu převzala Marie Němcová.

Modlitba hudbou, slovem a tancem

Primárním cílem bylo jednu sobotu v roce nedlouho před slavností Seslání Ducha svatého vystoupit z naší křesťanské komfortní zóny, tvořenou našimi kostely, a na různých místech v centru našeho města pozdvihnout hlas chvály našemu Bohu. Modlitba nejrůznějších hudebních žánrů a projevů se line danou sobotu ulicemi našeho města. Pozvali jsme rozmanité modlitební seskupení zejména z naší českobudějovické diecéze, aby se lidé v naší metropoli veřejně setkali s křesťany, kteří se modlí zpěvem, tancem a slovem.

Stěžejní podmínkou byla schopnost se modlit hudbou či tancem a ochotu vyznat takto svou víru na veřejném prostranství. I když kolemjdoucí tento pouliční festival mohou vnímat spíže jako koncert, v jádru a ve vnitřním postoji a prožitku účinkujících se musí jednat o hloubkovou modlitbu za obyvatele a návštěvníky města a kraje. Skrze slova křesťanských písní zní městem, a nepřímo i krajem, Boží slovo a chvála Hospodinu. Některá seskupení k tomu přidávají bonus svědectví o životě s Ježíšem. Důležité při tom je, že se jedná o pre-evangelizaci v podobě modlitby za lidi a ne o evangelizační výzvu, aby kolemjdoucí přijali Ježíši jako Pána a Spasitele.

Spolupráce v ekumeně a s městem

Modlitba za obrácení v jednotě s ostatními křesťanskými denominacemi je vždy ekumenická záležitost, kde se zapojuje společenství Kristových bratrů a sester ve své rozmanitosti a rozdílnosti. V souladu s Davidovými slovy v žalmu 133 „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Ž 133, 1-3) jsme našli místní spojence ve společenství Cesta života a HOPE, která od roku 2021 každoročně přispívají se svými modlitbami. Kromě toho k nám přijížděli hudebníci-modlitebníci z Horažďovic, z Vimperka, z Prahy, ze Strakonic, z Písku, z Prachatic. Společenství Biblické tance chválí Pána tímto výtvarným nástrojem.

Před každým festivalem žádáme modlitební záštitu, a to od soukromých přímluvců připoutaných k lůžku přes modlitební skupiny po řeholní společenství. V den festivalu se za nás před Nejsvětější svátost oltářní modlí sestry

Jako důležitý prvek vnímáme finanční spoluúčast města České Budějovice na tomto Božím díle. Při naší žádosti o dotaci v rámci projektu Křesťanské Povltaví České Budějovice se netajíme, že festival má jak kulturní, tak duchovní prvek.

Závěr

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,7-11)

Úspěch modlitby za obyvatele města a kraje nelze vyčíslit. Úspěch je však vždy zaručený. Bůh vyslyší naše modlitby, to je naše jistota. Žádáme o největší dobro, aby lidé našeho kraje poznali Ježíše, Pána a Krále vesmíru, přijali za dědictví věčný život a stali se šťastnými. My do toho vkládáme jen své modlitby, posílené a prohloubené uměleckým umem, kterým jsme byli Bohem obdařeni, abychom Ho chválili a obdarovali druhé.

Tomas van Zavrel

Další informace najdete na http://wakeupfestival.cz/