Jak to začalo?

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech! Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, je třeba se ho bát více nežli všech bohů. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, Hospodin však stvořil nebe. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! Třeste se před ním, všechny země! Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, národy řídí podle práva.“ (Ž 96)

Hledali jsme způsob, jak začít aktivní římskokatolickou pre-evangelizaci v Českých Budějovicích. Připadalo nám symbolické využít katedrálu sv. Mikuláše jako matku a hlavu všech kostelů diecéze a symbol biskupského stolce. Výhodou je, že naše metropole má katedrálu, která je velice strategicky situovaná v centru města poblíž hlavního náměstí Přemysla Otakara II.

Tak jsme začali v září 2022 s večery „Bohu na tobě záleží – máme otevřeno“. Vybrali jsme pevný den v měsíci, aby vznikla lehce zapamatovatelná tradice, což se později také potvrdilo, že to návštěvníci kvitují. Každý poslední pátek v měsíci.

Specifickým cílem této pre-evangelizace je dát kolemjdoucím zakusit pohostinnost církve, dotek Božího pokoje a útěchu. Pozvání do katedrály je vždy doprovázeno s výzvou zapálit čajovou svíčku, která je jim na ulici předána. Světlo je univerzálním symbolem naděje, který je pochopitelné každému. Když je výzva spojena s podnětem zapálit svíčku za nějakou osobní záležitost, aktem modlitby.

Program večera

Každý poslední pátek v měsíci pre-evangelizační tým má možnost se od 17 hodin účastnit eucharistické bohoslužby, která předchází večeru. Základní nabídka večera obsahuje

 1. zapalování svíček
 2. možnost napsat prosbu, za kterou se služebníci později modlí
 3. využít přímluvnou modlitbu
 4. stolek s nabídkou křesťanské literatury
 5. nabídku Božího slova na cestu
 6. distribuci Biblí do kapsy, brožur s Božím slovem a tiskovin Brněnské tiskové misie.

Úryvek Božího slova na cestu se aktivně nabízí návštěvníkům, kteří opouštějí katedrálu. Cíleně se nabízí Bible do kapsy a další materiály. U stolku s literaturou se lidé, kteří to potřebují, zastavují přirozeně.

Máme dvě podoby programu: jeden pro zimní čas a druhý pro letní čas.

 • V letním čase nabízíme večer chval – křesťanské písně proložené svědectvími o životě s Ježíšem a jednoduchou katechezi rozvíjející základní křesťanské kérygma. V rámci průvodního slova se lidem vysvětluje a nabízí využití možnosti přímluvné modlitby. Obvykle stačí jedna dvojice a druhá dvojice je v záloze. Kapela stojí před obětním stolem a svíčky se zapalují u bočního oltáře, kde se přechovává Nejsvětější svátost.
 • V zimním čase využíváme sílu kontrastu mezi světlem a tmou. Vytvoříme světelnou cestu od vchodu do chrámu až k obětnímu stolu. Zvláštní je, že tato cesta přímo vtahuje lidi do katedrály. Původně program v zimním čase zahrnoval adoraci Nejsvětější svátosti. Po domluvě s otcem biskupem se v druhém roce od toho odstoupilo. První důvod byl, že lidé přicházející do katedrály nevědí, kdo září na obětním stole, a i když se jim to řekne, nedokážou toto tajemství vůbec pojmout. Většinou odchází s pocitem, že uctíváme nějaký předmět. Další důvod byl, že v této nevědomosti se návštěvníci nedůstojně pohybovali kolem Nejsvětější svátosti, což bylo navíc adorujícími věřícími vnímáno jako rušivé až pohoršlivé. V neposlední řadě byl zde také důvod, že se pre-evangelizační tým neskládá jen z katolíků, ale i ze služebníků jiných denominací. Do instalace se nyní zahrnuje socha Nejsvětějšího srdce, které je srozumitelná i křesťanství vzdáleným osobám, které jsou cílovou skupinou této pre-evangelizace.

Obdivuhodné je, že většina návštěvníků má odvahu projít touto relativně dlouhou cestou k obětnímu stolu, aby tam poklekli a připálili svou čajovou svíčku od jiného dříve zapáleného světla. Zejména adventní a vánoční doba je přirozeně hojně navštěvovaná. Když se ve městě koná paralelní akce, jako například Město lidem – lidi městu, návštěvnost se zvyšuje a také se prodlužuje délka setrvání návštěvníků v katedrále.

Prostornost katedrály umožňuje dostatečnou anonymitu a soukromí pro ty, kteří potřebují odstup, a zároveň vhodné umístění doprovodné nabídky, aby nebyl rušen základní program. Boční oltář, kde se přechovává Nejsvětější svátost, je místem, kde se část týmu modlí za večer, za služebníky a za přicházející. Pod kůrem je dostatek prostoru na stolek s literaturou a vzdálenost od oltáře zaručuje, že hlavní program není rušen, protože právě zde se rozvíjejí rozhovory s lidmi.

Na začátku se tým vždy pomodlí za nastávající večer. Pokud je dost služebníků na přípravu, několik z nich obchází katedrálu a modlí se růženec. Na závěr probíhá sdílení o tom, co každý zažil, a závěrečná modlitba. Služebníci se pak sejdou v jiném vhodném termínu a promodlí napsané prosby návštěvníků nebo si je rozdělí k soukromé modlitbě.

Tým služebníků

Náš prvotní cíl je probudit evangelizační horlivost a schopnost v římskokatolické církvi, neboť se nám zdá, že obdarování v tomto směru je latentní. Potřebná obdarování jsou různá. Někdo se cítí povolán, aby se v kostele modlil za průběh večera a tvořil tak důležitou záštitu těch, kteří jsou „v terénu“. Další má obdarování přímluvné modlitby a naslouchání. Jiní zase v sobě nacházejí nadšení vycházet do ulic a oslovovat lidi. Ten, kdo se stará o stolek s literaturou, by měl mít přečtené nabízené publikace, aby je mohl doporučit těm, kdo něco hledají. Rozdávání Biblí je také velkým darem, stejně tak jako pozvání k napsání prosby. Modlit se hudbou je méně samozřejmé, než by se na první pohled zdálo. Jedná se o lidi, kteří se i v soukromí modlí tímto způsobem a dokážou vybrat vhodné písně pro danou chvíli. Je také potřeba služebník, který je obdarován slovem Ducha svatého, které není dlouhé ani krátké a obsahuje jen to, co Duch chce sdělit. Mnoho služebníků se posouvá v rozlišení jejich dalších obdarování ve službě.

Základní tým se skládá z minimálně 8-10 služebníků:

 • Služebníci v terénu: min. 2 dvojice procházejí ulicemi a zvou kolemjdoucí.
 • Služebníci u vchodu: min. 2 ostiáři vítají příchozí, vysvětlují nabídku, zvou k napsání prosby, cíleně nabízí Bible/brožury s biblickými úryvky a nabízí při odchodu Boží slovo. Pokud je více ostiářů, stihnou se navíc před katedrálou věnovat rozhovorům o víře.
 • Služebníci s literaturou: min. 1 služebník je k dispozici u stolku s literaturou a může vypomoci s rozdáváním Božího slova.
 • Služebníci v kapele: v letním čase se min. 2 služebníci věnují modlitbě zpěvem za předpokladu, že jeden z nich je schopen se také věnovat zvěstování a svědectví. V zimním čase se modlitba zpěvem může obejít bez slova a stačí min. 1 služebník, který doprovází celý program modlitbou zpěvem.
 • Služebníci přímluvci: min. 1 dvojice je k dispozici s přímluvnou modlitbou. Když nejsou využiti, modlí se za průběh večera, návštěvníky a služebníky.
 • Adorující služebník: min. 1 služebník se modlí před Nejsvětější svátostí ve svatostánku za průběh večera, návštěvníky a služebníky.

Nebylo pro nás jednoduché z řad katolíků sestavit tým. Postupně však řady rostou. Je potřeba celkem 16-20 osob, protože se setkáváme s variabilní disponibilitou služebníků. Polovina týmu je z Českých Budějovic a dále nás přichází posílit služebníci z okolí metropole, ale také až ze Sušice, Horažďovic, Týna nad Vltavou, Sezimova Ústí, Veselí nad Lužnicí atd. Několik služebníků je z jiných denominací a jsme velice vděční za jejich pomoc a máme radost, že se mezi námi cítí dobře. Vnímáme, že je potřeba časem posílit tým, který se v současnosti skládá ze služebníků přicházejících „odevšad“.  Věříme, že se k nám jednou připojí zástupci českobudějovických farností, společenství a hnutí, kteří jsou schopni a ochotni přijmout a doprovázet jednotlivce, kteří projeví konkrétní zájem o křest nebo o zakotvení ve společenství. Ty pak zajistí posun z pre-evangelizace k evangelizaci a vezmou na sebe odpovědnost za evangelizaci konkrétních lidí. K tomuto bodu jsme ještě nedorazili, ale jsme přesvědčení, že pokud vytrváme ještě rok nebo dva, vytvoří se skupina zájemců, kteří se budou vracet a budou hledat další cestu. Pán nám pak také pošle potřebné služebníky z řad českobudějovických farností, společenství a hnutí.

Závěr

„Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný.“ (Mk 4, 4-8)

„Bohu na tobě záleží – máme otevřeno“ je ryze pre-evangelizační aktivitou. Rozsévání nejrůznějšími způsoby (pozvání, pohostinnost, naslouchání, přímluvná modlitba, slova zpěvu chval, svědectví, vyučování kérygma, rozhovory, literatura, vjem pokoje a lásky) bez ohledu na to, kde a jak semeno dopadne. Úspěch je v tomto ohledu zaručen. Potvrzení vhodnosti misionářů-služebníků je v tom, že jsou hrdí na své poslání, že jsou nadšení z průběhu večera, jakkoliv se rozvine, že sami čerpají ze své služby a dokážou svědčit při závěrečném sdílení o tom, co zažili. Řešíme navazující aktivity a věříme, že Duch svatý nám dá rozlišit, kdy nastala ta správná chvíle a pošle dostatek služebníků, kteří si mohou vzít na starost tyto aktivity. V současné době tato doba ještě nenastala a zůstáváme v očekávání.

Tomas van Zavrel

Další informace najdete na http://prolidi.online/