Skip to main content

Obsah pojmu misie dnes není jednoznačně určen. Ve světských kruzích je užíván například ve smyslu politická mise, vojenská mise. Vyjadřuje tedy určité poslání či úlohu. Do 16. století se slovo misie užívalo pro učení o Trojici, přičemž sloveso mittere (poslat) zde vyjadřovalo poslání Ježíše Krista Bohem Otcem na svět k dovršení spásného díla. Toto pojetí je známé jako missio Dei – Boží misie do tohoto světa. Od 16. století byl pojem misie užíván jezuity pro šíření křesťanské víry mezi nekatolíky, později také pro koloniální expanze evropských zemí. Od roku 1950 je chápán jako vysílání misionářů na určité území a jejich aktivita, také se užíval pro označení misijní stanice.* V křesťanské teologii je pojem chápán tak, jak jej v následující definici vystihuje Rahnerův Teologický slovník: „S ohledem na univerzální platnost vykoupení v Ježíši Kristu má církev právo a povinnost svobodně hlásat evangelium jako srozumitelnou pravdu a konkrétní lásku mezi všemi národy, ve všech dějinných situacích, aby tímto hlásáním pozvala lidi k svobodné poslušnosti víry. Protože je veřejná, vede misie též ke změně společenských poměrů, nemá však žádné bezprostřední sociální a politické cíle. Vždy se bude setkávat s odporem a nikdy nebude dokončena.“**

* Srov. ČERNÝ, P. Vztah teologie a misiologie: Misiologická hermeneutika. In Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky nerozvíjíme? Sborník příspěvků z první konference Středoevropského centra misijních studií, s. 9–10.
** RAHNER, K., VORGRIMLER, H. Teologický slovník., s. 181–182.

Se svolením vyňato z NĚMCOVÁ, Marie. Evangelizace jako úkol křesťana [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/32xjav/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Pod záštitou:
Pastoračního Střediska
České Budějovice
Široká 27,
České Budějovice

E: spolek.most@bcb.cz